Το σχολείο μας


Το Σχολείο Ευξεινούπολης ιδρύθηκε το 1908.Αρχικά λειτούργησε σαν 4/τάξιο αρρένων .Το 1934 έγινε μεικτό. Το 1953 προάχθηκε σε 6/τάξιο. Σήμερα λειτουργεί ως 9/θέσιο. Το 1996 ιδρύθηκε νέα πτέρυγα με οκτώ αίθουσες. Παράλληλα λειτουργεί και το παλιό διδακτήριο με τρία τμήματα, καθώς και μια αίθουσα εικαστικών και αίθουσα θεάτρου. Από το 2001 λειτουργεί και τμήμα ολοήμερου σχολείου. Το 2002 από το πρόγραμμα «κοινωνία της πληροφορίας» του ΥΠΕΠΘ εξοπλίστηκε με ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Get Adobe Flash player

 

 

   

 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ Α ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 

Οι εγγραφές για την Α΄τάξη για το σχολικό έτος 2017-2018 θα πραγματοποιηθούν από 2 έως 19 Mαΐου 2017.

Συ?μφωνα με τις διατα?ξεις της §3, του α?ρθρου 7, του Π.Δ. 201/1998 (ΦΕΚ 161/1998 Α? ), ο?πως τροποποιη?θηκαν απο? τις διατα?ξεις των περιπτω?σεων 3 και 4, της παρ. 2, του α?ρθρου 11, του Ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8/2014 τ. Α ?) και αντικαταστα?θηκαν με το α?ρθρο 53, του Ν. 4238/2014 (ΦΕΚ 38/2014 τ. Α ?) τα απαιτου?μενα δικαιολογητικα? για την εγγραφη? στην Α ? τα?ξη του δημοτικου? σχολει?ου ει?ναι τα εξη?ς:

 

α. Πιστοποιητικο? γε?ννησης Δη?μου η? Κοινο?τητας. Σας ενημερω?νουμε ο?τι για την εγγραφη? των μαθητω?ν στα Δημοτικα? Σχολει?α της χω?ρας δεν απαιτει?ται η προσκο?μιση του Πιστοποιητικου? Γε?ννησης απο? τους γονει?ς, αλλα? αναζητει?ται απο? τις σχολικε?ς μονα?δες με?σω του Πληροφορικου? Συστη?ματος my school του ΥΠΠΕΘ. (Φ.6/498/57863/Δ1/6-4-2016).

 

β. Επι?δειξη του Βιβλιαρι?ου Υγει?ας του Παιδιου? (Β.Υ.Π.), η? προσκο?μιση α?λλου στοιχει?ου, στο οποι?ο φαι?νεται ο?τι ε?γιναν τα προβλεπο?μενα εμβο?λια.

 

γ. Το Ατομικο? Δελτι?ο Υγει?ας Μαθητη?, συ?μφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκυ?κλιο του ΥΠΠΕΘ (Α.Δ.Υ.Μ.)

 

δ. Αποδεικτικο? στοιχει?ο απο? το οποι?ο, κατα? την κρι?ση του Διευθυντη? του σχολει?ου, φαι?νεται η διευ?θυνση κατοικι?ας του μαθητη?.

ε.Βεβαι?ωση Φοίτησης Νηπιαγωγει?ου 

στ.Αίτηση-δήλωση από το σχολείο

 

Ρολόι

Στοιχεία Επικοινωνίας

Δημοτικό Σχολείο Ευξεινούπολης
Διεύθυνση, Ευξεινούπολη Αλμυρού
Τ.Κ. 37100
Τηλ: 2422021641
email: mail (at) dimefxein.mag.sch.gr
Copyright © 2024 Δημοτικό Σχολείο Ευξεινούπολης  Rights Reserved.